Masaüstü Top Banner

KVKK Bilgilendirme

FORS DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI A.Ş.

İNTERNET SİTESİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

Fors Dayanıklı Tüketim Malları A.Ş. (bundan böyle “Fors” olarak anılacaktır) ile paylaştığınız kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Fors tarafından hassasiyetle korunmaktadır. Bu paralelde Fors, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) m.10 kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla Fors tarafından elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınıza dair bilgilendirme yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni, Fors tarafından yayınladığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Fors gerektiği takdirde Aydınlatma Metni’nde her zaman değişiklik yapabilir, yapılacak değişiklikler Aydınlatma Metni internet adresinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanacaktır. Ayrıca Fors’a ait mağazalarda da Aydınlatma Metni’ne ulaşabileceğinizi dikkatinize sunarız.

 

 1. Fors hangi kişisel verileri işlemektedir?

 

Fors tarafından işlenen ve KVKK’da tanımlandığı şekliyle kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamına gelmektedir. Fors, müşterilerin ya da potansiyel müşterilerin onayı ile kişisel veya özel nitelikli kişisel verileri otomatik olan veya olmayan yollarla tamamen veya kısmen elde edebilir, kaydedebilir, saklayabilir, depolayabilir, sınıflandırabilir kişisel verilerin elde ediliş amacına göre ya da ilgili kanun hükümlerinin öngördüğü süre boyunca muhafaza edebilir.Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi oluşturan;

 • Kimlik; Ad, soyad, yaş, T.C Kimlik numarası
 • Müşteri işlem; kefil bilgisi, sipariş verileri, ürün bilgisi, ödeme yöntemi, sipariş tutarı, çevrimiçi destek hattı yazışmaları
 • İletişim; Telefon numarası, e-posta, adres
 • Pazarlama; alışveriş geçmişi, kampanya verileri, çerezler
 • Finans; fatura, ödeme tutarı
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar; çağrı merkezi ses kayıtları
 • İşlem güvenliği; Kullanıcı adı, parola

 

verileriniz Fors tarafından işlenmektedir. Aydınlatma metninin devamında verilerinizin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi, hukuki sebebi ve haklarınız belirtilmektedir.

 

Kişisel verileriniz Fors yazılımında, fiziksel arşiv odalarında ve 3. Kişilere ait sunucularda olmak üzere fiziksel ve dijital ortamlarda saklanmaktadır. Fors tarafından kişisel verilerinizin güvenliği için idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınmaktadır.

 

 1. Fors kişisel verilerinizi hangi amaçla işlemektedir?

 

Toplanan kişisel verileriniz Fors faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve hizmet kalitesini artırması ve KVKK m.5 ve m.6’da belirtilen şartlar dahilinde Fors aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemektedir:

 

 • Ürün ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin temini,
 • Ürün ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Satın alınan ürünün iade süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi kapsamında şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi
 • İnternet sitesine üye olunması halinde erişim yetkilerinin düzenlenmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Tarafınızla Fors arasında uyuşmazlık olması halinde hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi
 • Pazarlama çalışmalarının yürütülmesi kapsamında alışveriş alışkanlıklarına göre iletişim kurulması, özel kampanya düzenlenmesi ve içerik üretilmesi

 

 1. Fors kişisel verilerinizi hangi hukuki sebebe dayanarak ve hangi yöntemle elde etmektedir?

 

Fors; hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kanunlarda öngörülen nedenlerle, tarafınıza bir hak tesis edilmesi, hakkın kullanılması veya korunması için zorunlu olması veri işlemenin zorunlu olması veya aktarılması ve Fors’un meşru menfaati gereği, veri işleme amaçlarına uygun olarak; fiziki veya elektronik ortamda doldurulan iade formları, telefonla yapılan görüşmelerden sözlü olarak, üyelik formu doldurulması, sipariş formu doldurulması, şikayet formu doldurulması, tarafınızın e-mail iletmesi, 3.kişi iş ortaklarından diğer elektronik ortamlardan elde edilmektedir. Ayrıca yine Fors’un meşru menfaati gereği  mağazalarımızı ziyaret ettiğiniz takdirde güvenlik kameraları ile otomatik olan ve/veya otomatik olmayan yollarla Kanun’a uygun şekilde elde edilmektedir. Ayrıca yurtdışı aktarımın yapılması halinde açık rızanıza istinaden kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 1. Fors kişisel verilerinizi hangi amaçla kimlere aktarmaktadır?

 

Fors elde ettiği kişisel verileri açık rızaya istinaden ve KVKK’da Toplanan kişisel verileriniz,Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ayrıca aşağıda belirtilen amaçlara istinaden güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemleri almak kaydıyla;

 

Fors tarafından belirtilen yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz;

 • Hosting ve sunucu hizmeti, uzaktan bağlantı desteği almak amacıyla tedarikçilerle
 • Lojistik süreci kapsamında ürünlerin tarafınıza ulaştırılması için tedarikçi konumundaki kargo firması ile,
 • Ürün iade süreci kapsamında tarafınıza ödemenin iade edilmesi amacıyla bankalarla,
 • Hukuki işlemlerin başlatılması amacıyla danışmanlık hizmeti aldığımız hukuk bürosuyla,
 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ve kanıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileriyle,
 • E-arşiv ve E-fatura bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesi,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla vergi dairesiyle,
 • Tarafınıza SMS gönderilmesi amacıyla tedarikçiyle

paylaşılmaktadır.

 

 

Ayrıca Fors’a ait internet sitesinde dikkatinize sunulan çerez politikası uyarınca alışveriş alışkanlıklarınıza uygun daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kişisel verilerinize erişilmektedir. Detaylı bilgi için Çerez Politikası’nın incelenmesi tavsiye edilir.

 

 1. KVKK m. 11 kapsamında haklarınız nelerdir?

 

KVKK 11.  madde kapsamında, kişisel veri sahibi olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Fors tarafından hazırlanan bilgi talebi başvuru formunu [MOU1]  doldurarak iletebilirsiniz. Başvuru formunda tercih ettiğiniz yöntemi belirtmeniz gerekmektedir. Talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde talebiniz yerine getirilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 1. Fors kişisel verilerinizi ne kadar süre saklamaktadır?

 

İşbu Aydınlatma Metni’nin 6. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin talebiniz yerine getirilirken tarafınıza verilecek cevaplarda da belirtilecektir ki Fors ile aranızdaki hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren Fors kanuni yükümlülükleri gereği gerekli kişisel verilerinizi mevzuat uyarınca 10 yıl süreyle saklaması gerekmektedir. Saklama süresi boyunca kişisel verileriniz kanuni yükümlülükleri yerine getirmek dışında herhangi bir  amaç dışında işlenmemektedir. Fors’un verilerinizi saklama yükümlülüğü sona erdikten sonra ilk imha periyodunda kişisel verileriniz imha edilecektir.

 

Kişisel verilerinizin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Fors bahsi geçen kişisel veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlemektedir.

 

 1. Fors kişisel verilerinizi toplamasındaki yasal dayanaklar nelerdir?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere, ilgili birincil ve ikincil mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları, Fors ve tarafınız arasındaki sözleşme çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla işbu Aydınlatma Metninde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz sizlerden talep edilmektedir.

 

Adres: Dokuz Eylül Mah.692/1 sk. no:4 Sarnıç, İzmir, Türkiye

E-Posta: info@forsavm.com.tr

 
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.